Z Vrbenského kasáren kulturní centrum a muzeum

0

Královéhradecký kraj, rekonstrukce Vrbenského kasáren, Hradec Králové, kulturní a vzdělávací zázemí, digitalizační centrum, blog, region24


Královéhradecký kraj plánuje rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci Králové za více než půl miliardy Kč. Dotace pokryjí většinu nákladů. Provoz zahrne kulturní, vzdělávací a společenské zázemí, nové expoziční prostory, centrum kreativního muzejnictví a digitalizační centrum.

Královéhradecký kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci Vrbenského kasáren v centru Hradce Králové. Většinu nákladů na investici za více jak půl miliardy korun by měly pokrýt čtyři již schválené dotace. Aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele stavebních prací, která ozřejmí celkové náklady i termín zahájení stavby.

Vrbenského kasárny jsou dlouhodobě nevyužívaný vojenský objekt v centru Hradce Králové. Rekonstrukce a přístavba objektu vyřeší synergicky několik problémů – na jedné straně pokračující chátrání objektu a nutnost řešit tento zanedbaný brownfield v centru krajské metropole, na druhé straně nedostatečné prostory pro činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, a to jak pro odbornou práci, tak pro prezentaci sbírkových předmětů.

'Zároveň projekt počítá i s přístavbou se vstupním prostorem pro setkávání a s celkovým kulturním, vzdělávacím a společenským zázemím pro návštěvníky z řad široké veřejnosti. Jsem ráda, že tento záměr, který provázím od jeho počátku, tedy již více než 10 let, míří k realizaci. Nejenže umožní vznik nové a jedné z největších přírodovědeckých expozic v České republice a také nové expozice archeologické, ale také vytvoří prostory pro zázemí a rozvoj činnosti nového Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje pro moderní styl prezentování sbírek a Digitalizačního centra pro muzejnictví sloužícího pro vysoce moderní digitální dokumentaci sbírkových předmětů i listin. Tato centra budou v rámci své činnosti podporovat rozvoj i dalších muzeí,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Původním vlastníkem objektu Vrbenského kasáren bylo Statutární město Hradec Králové, které však pro objekt tohoto rozsahu nenašlo vhodné využití. V roce 2015 tak padlo první rozhodnutí Královéhradeckého kraje o zahájení stavebně-technické přípravy záměru za účelem adaptace objektu pro potřeby krajského muzea.

„Areál Vrbenského kasáren je ve velmi špatném stavu a vyžaduje podstatně náročnější úpravy než již zrekonstruované sousední Gayerovy kasárny. Tomu odpovídá i stavebně-technická příprava záměru, která byla náročná zejména tím, že se objekt nachází v památkové zóně, a bylo tedy nutné hledat optimální řešení, které by pokrylo potřeby krajského muzea, dosáhlo určitého energetického standardu a zároveň respektovalo požadavky památkové péče. Zejména náročná byla projektová příprava fasády objektu, intenzivně jsme v rámci přípravy spolupracovali s památkáři na výběru nejvhodnějšího postupu realizace fasády, který se také několikrát ověřoval prostřednictvím vzorkování,“ řekl Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za krajské investice.

Se zahájením technické přípravy dostalo oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) doslova úkol hledat vhodný dotační zdroj, který by pomohl se spolufinancováním záměru. Již v letech 2019 až 2021 se takto úspěšně povedlo zrekonstruovat sousední Gayerovy kasárny za 310 milionů korun. Tehdejší dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přesáhla 211 milionů korun.

Ačkoliv jsou Vrbenského kasárny hmotově totožné s Gayerovými, tak stav zchátralého objektu vyžaduje podstatně náročnější úpravy, než tomu bylo v případě již zrekonstruovaného objektu, který před rekonstrukcí po léta využívalo muzeum jako depozitář sbírkových předmětů.

Z toho důvodu se začalo připravovat ojedinělé vícezdrojové financování projektu s použitím více než jednoho dotačního titulu. „Při nastavování vícezdrojového modelu bylo nejsložitější najít vhodné dotační zdroje v rámci kterých bude možné spolufinancovat různé části záměru Vrbenského kasáren v samostatných dotačních projektech, a současně aby dotační podmínky jednotlivých dotačních projektů nebyly vzájemně v rozporu,“ řekla Lenka Bacovská, zástupkyně ředitelky CIRI, které má administraci dotačních projektů na starost.

Výsledkem dotační přípravy jsou čtyři dotační projekty pro záměr Vrbenského kasáren, které úspěšně prošly hodnocením a jsou schváleny k poskytnutí dotace v celkové výši přesahující 500 milionů korun.

Prostřednictvím těchto dotačních projektů bude s věcnou a časovou návazností čerpána dotace na stavební práce (rekonstrukce stávajícího objektu a přístavbu), na vybavení Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje a na vybudování přírodovědecké a archeologické expozice. Dva z projektů budou čerpat prostředky z Národního plánu obnovy (podpora energeticky účinné revitalizace brownfieldů a rozvoj velkých kulturně kreativních center) a dva projekty budou čerpat podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (podpora muzeí a podpora muzeí v rámci ITI).

Vrbenského kasárny jsou novorenesanční stavbou v centru Hradce Králové, která tvoří komplex s Gayerovými kasárnami a dalšími budovami v areálu. Od roku 2022 jsou v majetku kraje, kterému je darovalo město Hradec Králové,Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář