Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

Č. j. KRPH-24406-46/TČ-2024-050281
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor
oddělení hospodářské kriminality
Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové

Č. j. KRPH-24406-46/TČ-2024-050281                                                                                                Hradec Králové 24.·května·2024VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzít písemnost

Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Hradec Králové dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analoqiam k § 50l Občanského soudního řádu

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

snesení podle § 81a trestního řádu za užití ust. podle § 80 a § 81 trestního  řádu, č.j.KRPH-24406-45/TČ-2024-050281 adresované osobě: Iryna IHNATENKO, nar. 10.07.1969, st. přísl. UKR, trv. bytem ul. Evropeyska 10, Odessa, UA, zasílací adresa U Pražské dráhy 158/5, Plzeň - Doubravka, PSČ 312 00, CZ    

Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu.

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové, Služby kriminální policie a vyšetřování, Oddělení hospodářské kriminality, Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové, každý pracovní den ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.

Poučení:

Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odepře-li adresát, případně osoba oprávněná za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná-li policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno; na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.

Zpracoval:
por. Mgr. Martin Drbal
974527425

Vyvěšeno: 24.5.2024
Sejmuto: 3.6.2024Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Studio UHK

Hlavní zprávy