Zastupitelé budou schvalovat aktualizaci územního plánu kraje

Krajský úřad uspořádal pracovní seminář pro zastupitele věnovaný problematice pořízení územního plánu kraje – Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK). V úvodu vystoupil radní Pavel Hečko, v jehož gesci je problematika územního plánování, a informoval o schvalování první aktualizace ZÚR KHK na pondělním zasedání zastupitelstva.


Předmětem změny stávajícího územního plánu kraje jsou jednak priority územního plánování kraje (doplnění nových, úprava stávajících), dále vymezení rozvojových os a oblastí, specifických oblastí a stanovení úkolů územního plánování v nich včetně problematiky koridorů dopravní a technické infrastruktury (vypuštění koridorů pro realizované záměry, vymezení nových koridorů, převedení územních rezerv do návrhu, stanovení úkolů územního plánování pro vybrané plochy a koridory).

Změna se dotýká také otázek spojených s řešením územního systému ekologické stability (převážně změny prvků vyvolané podklady CHKO a MŽP, změny v návaznosti na sousední kraje), podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, vymezení cílových charakteristik krajin, úkoly územního plánování v rámci stanovených cílových charakteristik krajin a podmínky pro jejich zachování nebo dosažení.

Samostatnou problematiku pak tvoří veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření (změny VPS ve vazbě na změny vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury).

V rámci semináře byli zastupitelé seznámeni s postupem pořízení tohoto dokumentu včetně návrhu usnesení o jeho schválení. Součástí usnesení je mimo jiné i rozhodnutí o uplatněných námitkách a vyhodnocení uplatněných připomínek ze strany obcí a veřejnosti.

Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude Zastupitelstvem KHK po jejím schválení vydána jako opatření obecné povahy. Vydané ZÚR KHK v úplném znění pak budou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 05.09.2018 08:120 +
 
Studio UHK

Hlavní zprávy